NAŠE SLUŽBY

1996 - Založenie firmy PILVIT s.r.o.

Začiatok činnosti FIRMY

Založená na základe spoločenskej zmluvy a zápisu spoločnosti v Obchodnom registri dňa 15.8.1996 pod č. 3238/P.
Hlavné činnosti - porez guľatiny a predaj reziva, stolárska a tesárska výroba, montáž stolárskych prvkov, obkladov a drevených podláh.

2001 - Progres FIRMY

Činnosti podnikania

V roku 2001 sa predmet podnikania rozšíril o tieto činnosti - stolárske a tesárske práce,výroba nábytku, výroba okien a dverí, sklenárstvo a rámovanie obrazov, výroba a montáž jednoduchých výrobkov z dreva, výroba drevených brikiet, ťažba a manipulácia s drevom, elektroinštalatérstvo, uskutočňovanie jednoduchých stavieb,drobných stavieb a ich zmien,kúpa tovaru na účely jeho predaja, prenájom nehnuteľností, strojov, nástrojov a dopravných prostriedkov, sprostredkovanie služieb, výroby a dopravy.

NAŠE VÝROBKY

KNOW HOW

Stratégia firmy

Zvyšovať a skvalitňovať výrobu s primárnym zameraním na kvalitu finálnych výrobkov vnímanú klientom. Naplnenie tohto hlavného cieľa firmy je realizované cielenou starostlivosťou o zákazníkov prostredníctvom zavádzania prvkov vzťahového manažmentu a systému kvality.
V oblasti starostlivosti o zamestnancov je to predovšetkým vytváranie bezpečného pracovného prostredia a systému sociálneho zabezpečenia zamestnancov.
V neposlednom rade je to tiež investovanie do modernizácie výrobného procesu i technologického vybavenia a programu pravidelného servisu.

Základné aktivity firmy

spracovanie drevnej hmoty na stolárske, stavebné rezivo
• výroba stavebno-stolárskych výrobkov - dverí, okien, podlahových a obkladových dosiek, líšt, jednoduchých nábytkových doplnkov
• sušenie mäkkého a tvrdého dreva
• predaj drevného odpadu - odrezkov, pilín a ekobrikiet
• montáž stavebno-stolárskych výrobkov

Štruktúra firmy

PILVIT s.r.o.

Patrí veľkosťou medzi malé závody s prívlastkom rodinný podnik. V súčasnosti zamestnáva 12 zamestnancov, no v prípade zvýšenej potreby zamestnáva aj sezónnych pracovníkov formou dohôd.
Stav zamestnávania je počas roka stabilizovaný. V nadväznosti na modernizácia a vznikajúcu potrebu rozširovania výrobných kapacít uvažujeme o náraste zamestnancov.

Základná surovina

Drevná guľatina

Základnú surovinu - drevnú guľatinu firma nakupuje od stálych dodávateľov.
Ročný nákup a spracovanie tejto suroviny predstavuje 9000 m3. Asi 60 % z tohto množstva predstavuje smrek a jedľa.Sp racovávame rôzne dreviny, napr. smrek biely, jedľa, smrekovec, borovica, dub, buk, topoľ, javor, breza, orech a iné.
Sušenie reziva s a prevádza v dvoch teplovzdušných sušiarňach riadených automatizovaným systémom o celkovej kapacite 60 m3 (40 m3 a 20 m3).
SlovakiaHungaryPoland